Đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp cho bảo vệ phần 2

Công ty vệ sĩ đà nẵng cần phải có rất nhiều yếu tố cấu thành tạo nên đó nghiệp vụ của một người nhân viên bảo vệ là điều quan trọng. Nghiệp vụ khách hàng, PCCC, Sơ cứu…. là những nghiệp vụ cực kì quan trọng mà mỗi nhân viên bảo vệ đều cần phải nắm được. Ngoài ra, những chỉ huy, cán bộ còn có các kỹ năng khác nhằm quản lý nhân viên và xử lý tốt khi tình huống không an toàn xảy ra.